Eerste blad    Vorig blad    Blad 25 van 160 bladen Volgend blad    Laatste blad

937 Aanwijzing voogd **
 
Inden name godes amen.
Op huijden den 21en Julij anno 1664 des middaghs de clock ontrent twaelf uijren compareerde voor mij Johannes Hellerus, notaris etc. en de nabeschreven getuijgen Sr. Rembrant van Rijn, wonende op de Rose Graft deser stede mij notaris bekend cloeck ende gesond zijn verstand memorie ende sprake ten vollen gebruijckende soo t opentlijck scheen ende bleeck dewelcke door overdenckinge des doots verklaerde, alsoo hij volgens den testamente van Hendrickje Stoffels zijn huijsvrou zaliger gepasseert voor den notaris Nicolaes Listingh ende sekere getuijgen in dato den 7 augusti anno 1661 was gestelt tot voogd over Cornelia van Rijn sijn dochter bij de voorschreven.
Zijn huijsvrou zaliger geprocreeert met soodanige macht dat hij comparant na sijn aflijvicheijt een ander voogd over de selve zijn dochter soude mogen tellen, dat hij derhalven mits desen tot voogd over sijn voorschreven. dochter na zijn comparants aflijvicheyt was eligerende ende kiesende Sr. Christiaen Dusart wonende althans in 's-Gravenhage gevende denselven daertoe soodanige last macht ende auctoriteijt als voogden na rechten competeert ende gegeven can werden ende hem comparant volgens den voorschreven testamente gegeven is, sonder dat den selven gehouden sal zijn eenige openinge staet of inventaris van zijn huijsvrouwen goederen te geven ter weescamer deser stede aen den edele heeren weesmeesteren rechters of andere die voogddije of administratie souden willen pretenderen alsoo hij comparant mits desen alle de selve is excluderende mits desen alle t'welck hij comparant verclaerde te wesen zijn codicille ende uyterste wille willende dat alle t'selve volcomen cracht sal hebben ende effect sorteren tsij als codicille, ofte eenige andere uijterste wille soo ende sulx alle t'selve best na rechten ende goedertieren gewoonte te subsisteren ende bestaen can, niet tegenstaende eenige nodige solemniteijten van rechten in desen niet geobser veert bevonden mochten werden, begerende t' uijterste beneficium in desen te genieten versoeckende aen mij notaris hiervan een off meer instrumenten in forma aldus gedaen ende gepasseert ter woonstede mijns notaris gestaen op de Egelantiers Graft alhier int bijsijn van Jan Cranendoncq ende Christiaen Becker mijn clercquen als getuijgen hiertoe versocht.
Bron: Archief Amsterdam.

 
Relatie (1) 1664 met Selectie diversen Rembrandt *** (zie 1113)
Relatie (2) 1664 met Christiaan Jans DUSART (Duisart, Disaert, Du Sart) (zie 162)
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 25 van 160 bladen Volgend blad    Laatste blad