Eerste blad    Vorig blad    Blad 15 van 160 bladen Volgend blad    Laatste blad

1084 Koop huis en erf **
 
In manieren naevolgende bekennen srs Christoffel Thijsz ende Pieter Beltens, te samen eenige erffgenamen van Pieter Beltens vercoft, ende bekent sr Rembrant Harmansz gecoft te hebben, een huijs ende erve aende suijtsijde vande Breestraet, wesende het tweede huijs buijten waarts van de St. Toonissluijs, belent aende oostzijde Salvadoor Rodriges ende aende westsijde Niclaes Elias, streckende voor vande sheeren straten tot aen kistemaecker voorts in allen schijn als tselve vercofte aldaer tusschen de voorschreven belenden beheint, betimmert, bemuijert en bepaelt staet off leijt, wesende vrij ende onbelast, mitsgaders als de oude opdrachtbrieven inhouden ende vermelden daer nae de cooper hem sall reguleren.
De cooper sall de possessie aenvaarden op meije deses jaers xvi negen ende dertich, als wanneer partijen malcanderen sullen behoorlijck brieven verlijden, ende dit voor de somme van dertien dusent gulden, van 20 stuivers tstuck,
Te betalen by de aenvaarding twaelff hondert gulden ia novembris daeraen gelijcke twaelff hondert gulden ende meij xvi veertich acht hondert ende vijftich gulden maeckende voorschreven drije partijen tsamen een gerecht vierdepart van gemelde geheele cooppenningen.
De naevolgende drije vierdepaarten sullen moogen bij den cooper betaelt werden in vijff off ses jaren nae sijn believen, doch mits betalende van dije tijt aff intereste tegens vijff ten hondert telckens vande ondergehouden penningen welverstaende mede dat hem vrij sall staen de terminen so groot ende soo veel corter te maecken nae sijn goet vinden.
Belovende partijen den anderen desen inhouden vreedtsamelijck ende volcomen te doen ende laten genieten.
Onder verband van haerluijder persoonen ende goederen geen utbesondert subiect allen rechten ende rechteren.
Alles sonder arch off list.
Des ten oirconden geteeckend Amstelredam den 5en januarij xvi negen ende dertigh Christoffel Thijs voor hem ende voor Pieter Beltten sijn swager, Rembrandt Harmensz mij present.
Bron: Archief Amsterdam.

 
Relatie (1) 1639 met Pieter (Peeter) BELTEN (Beltens) (zie 29)
Relatie (2) 1639 met Nicolaes Eliasz. PICKENOY (zie 580)
Relatie (3) 1639 met Selectie diversen Rembrandt *** (zie 1113)
Relatie (4) 1639 met Salvador RODRIQUES (zie 637)
Relatie (5) 1639 met Christoffel Thijsz * (Thijse, Thijsen)
 
Overleden 28-08-1680 Oude Kerk, Amsterdam
 
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 15 van 160 bladen Volgend blad    Laatste blad