Eerste blad    Vorig blad    Blad 13 van 160 bladen Volgend blad    Laatste blad

1050 Meningsverschil gelijkenis **
 
Op huijden den xxii february anno 1654 hebbe ick Adriaen Lock notaris etc in presentie vande nabeschreven getuijgen mij ten versoecke van sr. Diego Dandrade portugees coopman alhijer gevonden ende getransporteert bij ende nevens den persoon van sr Rembrant van Rijn schilder ende denselven geinsinueert ende aengedient als tgeene volcht.
De voornoemde insinuant seijt dat hij eenigen tijt geleden aen uw geinsinueerde besteet heeft te schilderen seeckere jonge dochter ende dat hij uw op de handt daer vooren gegeven heeft vijf en tseventich guldens ende de rest betaelen sal soo wanneer deselve schilderij volcomentlijck sal sijn opgemaeckt.
Ende alsoo hij insinuant bevindt dat de voorschreven schildery ofte conterfeijtsel op verre nae niet en gelijckt het wesen ofte tronie vande voorschreven jonge dochter ende deselve jonge dochter metten eersten naer Hamburg sal vertrecken, soo doet hij insinuant uw geinsinueerde door mij notaris aenseggen dat gij het voorschreven schilderij ofte conterfeijtsel voor het vertreck van gemelte jonge dochter sult veranderen ende soodanich hebben te maecken dat het haer naer behooren gelijckt, ende bij foute van tselve te doen, sal hij insinuant uw de voorschreven schilderij laeten houden als hem niet dienstich sijnde ende versoeckt alsdan wederom restitutie van het gelt dat hij uw op de hant gegeven heeft protesterende der halver hij insinuant van sijn devoir genoechsaeme gedaene advertentie ende voorts van alle costen schaden ende interessen alreede gehadt gedaen ende geleden ende noch te hebben doen ende lijden ende alle deselve aen uw persoon ende goederen te verhaelen daer ende soo den insinuant te rade werden sal alle het welcke de voornoemde geinsinueerde voorgelesen sijnde seijde dat hij alsnu sijn handen aent stuck schilderij niet ende wil slaen nochte hetselve opmaecken voor ende aleer de insinuant hem sijn resterende gelt betaelt ofte daervooren satisfactie doet, ende dat gedaen sijnde dat hij alsdan het selve schilderij wil opmaecken ende stellen t aen 't oordeel van overluijden vant St. Lucasgilt of het de dochter gelijck dan niet ende soo sij seggen dat het haer niet ende gelijckt soo sal hij t veranderen ende bij aldien den insinuant daer mede niet tevreeden is soo sal hij tselve schilderij bij gelegentheijt opmaecken ende als hij vendu hout van sijn schilderij tselve alsdan mede sal vercoopen.
Alles oprecht gedaen t Amsterdam ter presentie van Jan Hebdon ende Aernoud Raard als get etc
J, Hebdon Arnout Raard quod attestor rogatus A. Lock, notaris publijck.
Bron: Archief Amsterdam.

 
Relatie 1654 met Selectie diversen Rembrandt *** (zie 1113)
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 13 van 160 bladen Volgend blad    Laatste blad